Có 2 kết quả:

复殖吸虫 fù zhí xī chóng ㄈㄨˋ ㄓˊ ㄒㄧ ㄔㄨㄥˊ複殖吸蟲 fù zhí xī chóng ㄈㄨˋ ㄓˊ ㄒㄧ ㄔㄨㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

digenetic trematode worm (i.e. from Order Digenea 複殖目|复殖目)

Từ điển Trung-Anh

digenetic trematode worm (i.e. from Order Digenea 複殖目|复殖目)