Có 2 kết quả:

改錯 gǎi cuò改错 gǎi cuò

1/2

gǎi cuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to correct an error

Một số bài thơ có sử dụng

gǎi cuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to correct an error