Có 2 kết quả:

改革进程 gǎi gé jìn chéng改革進程 gǎi gé jìn chéng

1/2

Từ điển Trung-Anh

reform process

Từ điển Trung-Anh

reform process