Có 2 kết quả:

盖层 gài céng蓋層 gài céng

1/2

gài céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cap rock

gài céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cap rock