Có 2 kết quả:

概而不論 gài ér bù lùn ㄍㄞˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˋ概而不论 gài ér bù lùn ㄍㄞˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

fuzzy about the details

Từ điển Trung-Anh

fuzzy about the details