Có 1 kết quả:

甘汞 gān gǒng

1/1

gān gǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

calomel or mercurous chloride (Hg2Cl2)