Có 1 kết quả:

感戴 gǎn dài

1/1

gǎn dài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sincerely grateful

Một số bài thơ có sử dụng