Có 2 kết quả:

杆菌 gǎn jūn桿菌 gǎn jūn

1/2

gǎn jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bacillus (any rod-shaped bacteria)

gǎn jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bacillus (any rod-shaped bacteria)