Có 1 kết quả:

感受器 gǎn shòu qì

1/1

gǎn shòu qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sensory receptor