Có 1 kết quả:

肛交 gāng jiāo

1/1

gāng jiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

anal intercourse