Có 2 kết quả:

鋼琴演奏 gāng qín yǎn zòu钢琴演奏 gāng qín yǎn zòu

1/2

Từ điển Trung-Anh

piano performance

Từ điển Trung-Anh

piano performance