Có 1 kết quả:

肛欲期 gāng yù qī

1/1

gāng yù qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

anal stage (psychology)