Có 1 kết quả:

港埠 gǎng bù

1/1

gǎng bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) port
(2) wharf
(3) sea terminal