Có 2 kết quả:

高层执行员 gāo céng zhí xíng yuán高層執行員 gāo céng zhí xíng yuán

1/2

Từ điển Trung-Anh

senior executive

Từ điển Trung-Anh

senior executive