Có 1 kết quả:

高大 gāo dà

1/1

gāo dà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tall
(2) lofty

Một số bài thơ có sử dụng