Có 1 kết quả:

膏方 gāo fāng

1/1

gāo fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

medicinal concoction in paste form (TCM)