Có 1 kết quả:

高弓足 gāo gōng zú ㄍㄠ ㄍㄨㄥ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

high-arched feet