Có 2 kết quả:

高級軍官 gāo jí jūn guān ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄐㄩㄣ ㄍㄨㄢ高级军官 gāo jí jūn guān ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄐㄩㄣ ㄍㄨㄢ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) senior military officers
(2) top brass

Từ điển Trung-Anh

(1) senior military officers
(2) top brass