Có 2 kết quả:

高級語言 gāo jí yǔ yán高级语言 gāo jí yǔ yán

1/2

Từ điển Trung-Anh

high level language

Từ điển Trung-Anh

high level language