Có 2 kết quả:

高級專員 gāo jí zhuān yuán高级专员 gāo jí zhuān yuán

1/2

Từ điển Trung-Anh

high commissioner

Từ điển Trung-Anh

high commissioner