Có 1 kết quả:

高就 gāo jiù ㄍㄠ ㄐㄧㄡˋ

1/1

gāo jiù ㄍㄠ ㄐㄧㄡˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to move to a better job