Có 2 kết quả:

高錳酸鉀 gāo měng suān jiǎ高锰酸钾 gāo měng suān jiǎ

1/2

Từ điển Trung-Anh

potassium permanganate

Từ điển Trung-Anh

potassium permanganate