Có 2 kết quả:

高难 gāo nán高難 gāo nán

1/2

gāo nán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) extremely difficult
(2) hard and dangerous
(3) challenging