Có 1 kết quả:

高年 gāo nián

1/1

gāo nián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old
(2) aged

Một số bài thơ có sử dụng