Có 2 kết quả:

高年級生 gāo nián jí shēng高年级生 gāo nián jí shēng

1/2

Từ điển Trung-Anh

senior student

Từ điển Trung-Anh

senior student