Có 2 kết quả:

高速緩衝存儲器 gāo sù huǎn chōng cún chǔ qì ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ高速缓冲存储器 gāo sù huǎn chōng cún chǔ qì ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ

1/2