Có 1 kết quả:

高速率 gāo sù lǜ

1/1

gāo sù lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high speed