Có 2 kết quả:

高維代數簇 gāo wéi dài shù cù高维代数簇 gāo wéi dài shù cù

1/2

Từ điển Trung-Anh

(math.) higher dimensional algebraic variety

Từ điển Trung-Anh

(math.) higher dimensional algebraic variety