Có 1 kết quả:

睾甾酮 gāo zāi tóng ㄍㄠ ㄗㄞ ㄊㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) testosterone
(2) nandrolone