Có 2 kết quả:

歌百灵 gē bǎi líng歌百靈 gē bǎi líng

1/2

gē bǎi líng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Australasian bush lark (Mirafra javanica)

gē bǎi líng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Australasian bush lark (Mirafra javanica)