Có 2 kết quả:

歌詞 gē cí歌词 gē cí

1/2

gē cí

phồn thể

Từ điển phổ thông

ca từ

Từ điển Trung-Anh

(1) song lyric
(2) lyrics

Một số bài thơ có sử dụng

gē cí

giản thể

Từ điển phổ thông

ca từ

Từ điển Trung-Anh

(1) song lyric
(2) lyrics