Có 1 kết quả:

歌碟 gē dié

1/1

gē dié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disc
(2) record (music)