Có 2 kết quả:

歌声 gē shēng歌聲 gē shēng

1/2

gē shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) singing voice
(2) fig. original voice of a poet