Có 2 kết quả:

歌咏 gē yǒng歌詠 gē yǒng

1/2

gē yǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

singing