Có 2 kết quả:

格兰氏阴性 gé lán shì yīn xìng ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄕˋ ㄧㄣ ㄒㄧㄥˋ格蘭氏陰性 gé lán shì yīn xìng ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄕˋ ㄧㄣ ㄒㄧㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) Gram negative (of bacteria)
(2) also written 革蘭氏陰性|革兰氏阴性

Từ điển Trung-Anh

(1) Gram negative (of bacteria)
(2) also written 革蘭氏陰性|革兰氏阴性