Có 2 kết quả:

格網 gé wǎng格网 gé wǎng

1/2

gé wǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(math.) lattice

gé wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(math.) lattice