Có 2 kết quả:

根号 gēn hào根號 gēn hào

1/2

gēn hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

radical sign √ (math.)

gēn hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

radical sign √ (math.)