Có 2 kết quả:

根据规定 gēn jù guī dìng根據規定 gēn jù guī dìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) according to provisions
(2) as stipulated in the rules

Từ điển Trung-Anh

(1) according to provisions
(2) as stipulated in the rules