Có 1 kết quả:

更改 gēng gǎi

1/1

gēng gǎi [gèng gǎi]

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to alter

Một số bài thơ có sử dụng