Có 2 kết quả:

更深人静 gēng shēn rén jìng ㄍㄥ ㄕㄣ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ更深人靜 gēng shēn rén jìng ㄍㄥ ㄕㄣ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

deep at night and all is quiet (idiom)

Từ điển Trung-Anh

deep at night and all is quiet (idiom)