Có 1 kết quả:

更改 gèng gǎi

1/1

gèng gǎi [gēng gǎi]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

biến đổi, thay đổi, sửa đổi

Một số bài thơ có sử dụng