Có 2 kết quả:

功敗垂成 gōng bài chuí chéng ㄍㄨㄥ ㄅㄞˋ ㄔㄨㄟˊ ㄔㄥˊ功败垂成 gōng bài chuí chéng ㄍㄨㄥ ㄅㄞˋ ㄔㄨㄟˊ ㄔㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to fail within sight of success (idiom); last-minute failure
(2) to fall at the last hurdle
(3) snatching defeat from the jaws of victory

Từ điển Trung-Anh

(1) to fail within sight of success (idiom); last-minute failure
(2) to fall at the last hurdle
(3) snatching defeat from the jaws of victory