Có 1 kết quả:

弓箭步 gōng jiàn bù

1/1

gōng jiàn bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bow-and-arrow step (dance step)