Có 1 kết quả:

公平交易 gōng píng jiāo yì

1/1

gōng píng jiāo yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fair dealing