Có 2 kết quả:

肱三头肌 gōng sān tóu jī ㄍㄨㄥ ㄙㄢ ㄊㄡˊ ㄐㄧ肱三頭肌 gōng sān tóu jī ㄍㄨㄥ ㄙㄢ ㄊㄡˊ ㄐㄧ

1/2

Từ điển Trung-Anh

triceps brachii (back of the upper arm)

Từ điển Trung-Anh

triceps brachii (back of the upper arm)