Có 2 kết quả:

工商管理硕士 gōng shāng guǎn lǐ shuò shì工商管理碩士 gōng shāng guǎn lǐ shuò shì

1/2

Từ điển Trung-Anh

Master of Business Administration (MBA)

Từ điển Trung-Anh

Master of Business Administration (MBA)