Có 2 kết quả:

公說公有理,婆說婆有理 gōng shuō gōng yǒu lǐ , pó shuō pó yǒu lǐ公说公有理,婆说婆有理 gōng shuō gōng yǒu lǐ , pó shuō pó yǒu lǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

both sides claim they're right (idiom)

Từ điển Trung-Anh

both sides claim they're right (idiom)