Có 2 kết quả:

公私兼顧 gōng sī jiān gù ㄍㄨㄥ ㄙ ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ公私兼顾 gōng sī jiān gù ㄍㄨㄥ ㄙ ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to adequately take into account both public and private interests

Từ điển Trung-Anh

to adequately take into account both public and private interests