Có 1 kết quả:

公文 gōng wén

1/1

gōng wén

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

công văn, tài liệu

Từ điển Trung-Anh

document