Có 2 kết quả:

恭喜发财 gōng xǐ fā cái恭喜發財 gōng xǐ fā cái

1/2

Từ điển Trung-Anh

May you have a prosperous New Year! (New Year's greeting)

Từ điển Trung-Anh

May you have a prosperous New Year! (New Year's greeting)